Zasady rejestracji domen
  Regulamin Promocji Rejestracji i Przedłużeń Domen Polskich  

I. Organizator promocji.

Organizatorem akcji promocyjnej "Domen polskich" jest firma netaX.pl z siedzibą w 30-698 Kraków ul. Grzepskiego 6a zwana dalej netaX.pl.

II. Prawne regulacje dla promocji.

  1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej netaX.pl.

  2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

III. Czas trwania promocji.

  1. Promocja trwa od 2 stycznia 2007 r. godz. 8:00 do 31 stycznia 2007 r. godz. 8:00.IV. Zasady promocji.

A)Rejestracja domen polskich

Promocja dotyczy pierwszego rocznego okresu abonamentowego domen polskich: .pl, funkcjonalnych oraz regionalnych

Opłata za rejestrację domeny, o której mowa w punkcie 4.1, na okres jednego roku jest podana w cenniku na stronie www oraz przesłana na fakturze do klienta:

Przedłużenie daty ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji, odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.

Klient przed dokonaniem transferu domeny do innego Usługobiorcy NASK, zarejestrowanej w ramach promocji, przed upływem pierwszego rocznego abonamentu, zobowiązuje się do przedłużenia domeny w netaX.pl na kolejny rok lub zwróceniem różnicy pomiędzy ceną za rejestracje domeny a właściwą ceną domeny opublikowanej na stronie netaX.pl w cenniku.

Różnica wynosi:


a) 84 zł netto dla domen .pl
b) 61 zł netto dla domen funkcjonalnych,
c) 21 zł netto dla domen regionalnych,

Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny polskiej, oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

Każdy uczestnik promocji może złożyć dowolną liczbę zamówień na domeny.

Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie: http://www.netaX.pl/regulamin.html

Z udziału w promocji wyłączeni są podmioty posiadające podpisane porozumienie z NASK (posiadające status Rejestratora), ich udziałowcy, wspólnicy oraz pracownicy.

Skorzystanie z promocji dla domen polskich nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.

B) Przedłużenie domen polskich

Promocja dotyczy pierwszego przedłużenia okresu abonamentowego domen polskich: .pl, funkcjonalnych oraz regionalnych.

Dla domen polskich transferowanych do firmy netaX.pl, których przedłużenie nastąpiło po cenie promocyjnej wynoszącej odpowiednio:


a) 69 zł + VAT dla domen .pl,
b) 60 zł + VAT dla domen funkcjonalnych,
c) 20 zł + VAT dla domen regionalnych,

Klient przed dokonaniem transferu domeny do innego Usługobiorcy NASK, zarejestrowanej w ramach promocji, przed upływem pierwszego rocznego abonamentu, zobowiązuje się do przedłużenia domeny w netaX.pl na kolejny rok lub zwróceniem różnicy pomiędzy ceną za rejestracje domeny a właściwą ceną domeny opublikowanej na stronie netaX.pl w cenniku.

Różnica wynosi:


a) 30 zł netto dla domen .pl
b) 15 zł netto dla domen funkcjonalnych,
c) 5 zł netto dla domen regionalnych,


  • Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny polskiej, oraz dokona wpłaty tytułem zamówienia usługi w terminie 14 dni liczonym od daty zamówienia.

  • Każdy uczestnik promocji może złożyć dowolną liczbę zamówień na domeny.

  • Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie opublikowanym na stronie:
    http://www.netaX.pl/regulamin.html

  • Z udziału w promocji wyłączeni są podmioty posiadające podpisane porozumienie z NASK (posiadające status Rejestratora), ich udziałowcy, wspólnicy oraz pracownicy.
  • Skorzystanie z promocji dla domen polskich nie zobowiązuje do przedłużenia domeny na kolejny okres abonamentowy.